Statut

 

 

Temeljem odredaba članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 74/14), na sjednici Skupštine Društva multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije održanoj dana 22.08.2015. godine usvojen je pročišćeni tekst

S  T  A  T  U  T

DRUŠTVA MULTIPLE SKLEROZE

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 • Društvo multiple skleroze županije Bjelovarsko-bilogorske (u daljnjem tekstu Društvo) je dobrotvorna, humanitarna udruga osnovana radi unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti (u daljnjem tekstu osobe sa MS-om) koja okuplja svoje članove na čitavom području Bjelovarsko-bilogorske županije.
 • Društvo multiple skleroze je nestranačka, nepolitička i neprofitna udruga.

Članak 2.

 • Puni naziv Društva je: DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE   BJELOVARSKO-BILOGORSKE  ŽUPANIJE .
 • Skraćeni naziv Društva: DMS BBŽ.
 • Engleski naziv je: The Multiple Sclerosis Society of Bjelovarsko-bilogorska County.

Članak 3.

Društvo je samostalno u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih Statutom, a djeluje u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o udrugama i drugim podzakonskim aktima, utvrđenim ciljevima i drugim aktima koje sama donese ili prihvati.

Članak 4.

 • Društvo je pravna osoba i djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije, članica je Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, a može surađivati sa sličnim udrugama iz cijeloga svijeta.
 • Svojstvo pravne osobe Društvo stječe upisom u registar udruga kod nadležnog upravnog tijela.

Članak 5.

 1)  Društvo djeluje kroz svoje klubove koji se osnivaju na čitavom području Bjelovarsko –

      bilogorske županije.

 2)  Klubovi kroz koje Društvo djeluje su: Društvo multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske

      županije – Klub Daruvar

Članak 6.

 • Sjedište Društva je u
 • Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 7.

 • Društvo predstavlja i zastupa predsjednik, dopredsjednik i tajnik Društva.
 • Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje i predstavljanje Društva.

Članak 8.

 • Društvo ima svoj pečat okruglog oblika promjera trideset milimetara, s upisanim tekstom uz rub pečata: “DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE”.
 • Društvo u svom radu može koristiti i okrugli pečat promjera petnaest milimetara s upisanim tekstom uz rub pečata: “DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE”.
 • U sredini pečata nalazi se znak Društva.

Članak 9.

 • Društvo ima svoj znak.
 • Znak Društva je četvrtastog oblika i predstavlja koso položen kvadrat sastavljen od četiri polja, od kojih je gornje crvene boje, donje bijele, a bočna polja tvore crne i bijele linije koje predstavljaju stilizirana slova MS. Oko kvadrata je napisano DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE BJELOVARSKO-BILOGORSKE  ŽUPANIJE

Članak 10.

 • Društvo ima svoj žiro račun.
 • Potpisnici na žiro računu su predsjednik/ca i najmanje dva člana Upravnog odbora   koje odredi  Upravni odbor, Blagajnik/ca, a po potrebi i druge osobe koje odredi Upravni odbor.
 • Za bezgotovinska plaćanja potrebna su dva potpisa.

Članak 11.

 • U Društvu, nije dopuštena diskriminacija obzirom na dob, rasu, boju kože, spol, spolno opredjeljenje, bračno stanje, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, narodnost, etničko ili socijalno podrijetlo, imovinu, sindikalno članstvo, a posebno po vrsti i stupnju invaliditeta te kršenje sloboda i prava čovjeka i građana.
 • Članovi upravljačkih tijela Društva u svim poslovima od interesa i značaja za Društvo moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Društva.
 • Članovi upravljačkih tijela Društva u obavljanju djelatnosti ne smiju svoj privatni interes stavljati ispred interesa Društva.
 • U slučaju da su privatni interesi člana/ice upravljačkih tijela Društva u suprotnosti s interesom Društva ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristrani rad člana/ica upravljačkog tijela u obavljanju djelatnosti Društva član/ica upravljačkog tijela Društva koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor Društva i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada od konkretnih djelatnosti.

5)  U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa bilo koji član upravljačkog tijela može

     zatražiti mišljenje Upravnog odbora Društva.

 

STATUT  I  DRUGI  OPĆI  AKTI  DRUŠTVA

Članak 12.

 • Statut Društva osnovni je opći akt Društva.
 • Svi ostali opći akti Društva moraju biti usklađeni s odredbama Statuta
 • Odredbe akata Društva koje su u suprotnosti s odredbama Statuta ne mogu se primjenjivati.
 • Ovim se Statutom uređuje naziv Društva, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku,

      sjedište Društva; teritorij djelovanja Društva; zastupanje; znak Društva i njegov izgled,

      izgled pečata Društva; ciljevi Društva; područja djelovanja Društva sukladno ciljevima;

      djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva ; način osiguranja javnosti djelovanja

      Društva; uvjeti i način učlanjivanja u Društvo, prestanak članstva, prava, obveze i

      odgovornosti članova Društva, način vođenja popisa članova; tijela Društva, njihov

      sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje

      mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;

      izbor i opoziv likvidatora Društva; prestanak postojanja Društva; imovina Društva, te

      način stjecanja i raspolaganja imovinom Društva; postupak s imovinom u slučaju

      prestanka rada Društva; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva i

     druga pitanja od značaja za Društvo multiple skleroze Bjelovarsko bilogorske županije..

Članak 13.

 • Prijedlog Statuta utvrđuje Upravni odbor  i upućuje Skupštini na raspravu i usvajanje.
 • Statut se smatra usvojenim pravovaljanom odlukom Skupštine Društva.

Članak 14 .

 • Izmjene i dopune Statuta Društva donose se prema postupku za donošenje Statuta.
 • Postupak za izmjenu i dopunu Statuta pokreće Upravni odbor  ili 50 % matičnih članova Skupštine.

3)   Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Upravnom odboru

      Društva sa utvrđenim dnevnim redom sjednice u skladu s odredbama Statuta koji je

      prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice

      Skupštine.

4)   Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta

      čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

5)   Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Upravni odbor Društva.

6)   O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje

      Skupština Društva.

 
CILJEVI  DRUŠTVA

Članak 15.

 1)  Poticanje primjene i punog poštivanje ciljeva i načela sadržanih u: UN Konvenciji o

     pravima osoba s invaliditetom, Akcijskim planom Vijeća Europe za osobe s

     invaliditetom za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s

     invaliditetom, Strategiji razvoja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj,

     Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Deklaraciji o

     pravima osoba s invaliditetom, EU Kodeksu dobre prakse o pravima i kvaliteti života

     osoba oboljelih od multiple skleroze, te drugim dokumentima i zakonskim aktima u

     kojima je obuhvaćena problematika osoba s invaliditetom.

 2) Stvaranje uvjeta za neovisno življenje i izjednačavanje mogućnosti osoba oboljelih od

      multiple skleroze kroz pružanje socijalnih usluga, socijalne pomoći i podrške te

      humanitarne pomoći.

 3)  Poticanje i iniciranje preventivnog djelovanja i unapređenja istraživanja, liječenja,

      rehabilitacije i zaštite osoba  oboljelih od multiple skleroze.

 4) Promicanje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba oboljelih od multiple

     skleroze kao i ostalih prava osoba oboljelih od multiple skleroze kroz poticanje, razvoj i

     provođenje javnih politika i javnog zagovaranja.

 5) Promoviranje principa solidarnosti unutar pokreta osoba s invaliditetom i pokreta osoba

     oboljelih od multiple skleroze

 6) Poticanje primjene Univerzalnog dizajna

 7) Poticanje zdravih stilova življenja i organiziranog korištenja slobodnog vremena u cilju

     socijalizacije.

 8) Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjera za unapređivanje društvenog položaja,

     ublažavanje negativnih učinaka siromaštva i uloge oboljelih od multiple skleroze

     te njihove pravne i materijalne zaštite.

 9) Poticanje i razvoj odgoja i obrazovanja te cjeloživotnog učenja i zapošljavanja osoba

     oboljelih od multiple skleroze

10) Poticanje i podupiranje osnivanja klubova, centara, zadruga i ustanova s ciljem

       izvaninstitucionalnog oblika potpore i neovisnog življenja osoba oboljelih od multiple

       skleroze

11) Organiziranje i poticanje suradnje s vladinim i nevladinim udrugama, ustanovama,

      sindikatima i političkim strankama, fondacijama i  zakladama te nacionalnim i

      međunarodnim organizacijama koje reguliraju i potiču unaprjeđivanje i zaštitu položaja

      osoba s invaliditetom

12) Poticanje i razvijanje domaćih i međunarodnih javnih okupljanja, tematskih skupova,

      konferencija, seminara,manifestacija i tribina u svrhu poboljšanja kvalitete života

      osoba oboljelih od multiple skleroze, te radi sprječavanja socijalne isključenosti osoba

      s invaliditetom

13) Poticanje na toleranciju, nesebičnost, timski rad i dogovaranje, poštivanje uvjerenja

      drugih ljudi i pozitivni pristup u rješavanju nastalih problema.

14) Poticanje i razvoj svih oblika socijalnog poduzetništva.

15) Poticanje i organiziranje volonterstva.

16) Izgrađivanje partnerskih odnosa kao temelja međusobnog uvažavanja članova,

      provođenje i financiranje programa i projekata, te jasnog teritorijalnog djelovanja u

      smislu prikupljanja donacijskih i financijskih sredstava na županijskom području na

      kojem je udruga registrirana.

17) Osnaživanje ukupne organizacijske strukture, udruživanja i skrbi o informativnoj

      djelatnosti, financiranju, zakonodavnoj regulativi, zapošljavanju i međunarodnoj

      suradnji.

18) Koordiniranje i dogovaranje s krovnom MS organizacijom, Savezom društava multiple

      skleroze Hrvatske, radi ostvarivanja specifičnih prava osoba s multiplom sklerozo.

DJELATNOSTI  KOJIMA  DRUŠTVO  OSTVARUJE  SVOJE  CILJEVE

Članak 16.

 1)   Okupljanje članova Društva

 2)   Posjete i obilazak djelomično pokretnih i nepokretnih članova

 3)   Organiziranje pomoći za najugroženije članove

 4)   Preventivno djelovanje, unaprjeđivanje i zaštita zdravlja

 5)   Promicanje društvene solidarnosti

 6)   Socijalna pomoć i podrška

 7)   Socijalne usluge

 8)   Humanitarna pomoć

 9)   Ostale socijalne djelatnosti

10)  Suzbijanje i zaštita od diskriminacije

11)  Ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava

12)  Praćenje javnih politika i javno zagovaranje

13)  Razvojna suradnja

14)  Promicanje razvoja socijalnog poduzetništva i ostalih djelatnosti socijalnog poduzetništva

15)  Promicanje i razvoj volonterstva i ostale djelatnosti volonterstva

16)  Kontakti i suradnja sa organima vlasti (županija, grad, općina), Centrima za socijalnu

       skrb, humanitarnim organizacijama i zdravstvenim ustanovama

17)  Uključivanje oboljelih u svakodnevni život prema njihovim mogućnostima i

       sklonostima

18) Pružanje podrške stvaranju standarda za inovativne socijalne usluge, kvalitetu pružanja

       izvaninstitucionalnih usluga kao pravo izbora

19) Pružanje socijalnih usluga u korist neovisnosti življenja osoba s multiplom sklerozom

20) Stvaranje uvjeta za izjednačavanje mogućnosti posebno osjetljivih skupina (mladi,

      nezaposleni, žene, osobe starije od 65 godina)

21) Informiranje članova i građanstva (radio, TV, tisak, telefon, Internet, itd.) o

      pravima i obvezama, povlasticama te radu Društva

22) Organiziranje savjetovanja, seminara, raznih radionica, tematskih rasprava, javnih

       skupova i tribina i drugih stručnih sastanaka i skupova

23) Podupiranje postojećih te osnivanje novih klubova te organiziranja aktivnosti

       radi unapređivanja njihovog djelovanja

24)  Organiziranje informacijskog sustava i izdavačke djelatnosti iz područja problematike

       življenja oboljelih od multiple skleroze.

25)  Umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja

26)  Međunarodna prijateljstva

27)   Pokretanje i provedba samostalnih programa i projekata, te programa i projekata u

       partnerstvu radi  unapređivanja  pune  participacije oboljelih od MS-a na području

       profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i rada

28)  Organiziranje i provedba humanitarnih akcija i inicijativa s ciljem prikupljanja

       sredstava u svrhu provođenja ciljeva Društva

29) Zalaganje za stvaranje potrebnih materijalnih i financijskih uvjeta za izgradnju,

       adaptaciju i opremanje objekata od zajedničkog interesa namijenjenih smještaju,

       rehabilitaciji, rekreaciji i odmoru oboljelih od multiple skleroze.

30)  Zagovaranje interesa i prava osoba oboljelih od multiple skleroze

FINANCIRANJE

Članak 17.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Društvo može pribavljati financijska sredstva sukladno važećim propisima.

POVEZIVANJE  I  DRUGI  OBLICI  SURADNJE

Članak 18.

 • Poradi učinkovitijeg ostvarivanja svojih ciljeva, Društvo je članica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savez).
 • Društvo imenuje dva delegata u Skupštinu Saveza iz redova članova tijela upravljanja Društva. Delegati Skupštine Saveza nakon imenovanja daju pisanu izjavu o pristanku obavljanja dužnosti delegata.
 • U cilju što potpunijeg ostvarivanja ciljeva Društvo surađuje s udrugama iz područja svoga djelovanja koje imaju slične ciljeve našem društvu te s nadređenim upravnim tijelima i službama čija je djelatnost od izravnog ili neizravnog značaja za Društvo.
 • Odluku o udruživanju s drugim udrugama donosi Skupština.

ČLANSTVO

Članak 19.

 • Članom Društva može postati svaka fizička i pravna osoba.
 • Članstvo u Društvu može biti matično, podupiruće i počasno.
 • Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor na osnovi podnesenog Socijalno- zdravstvenog kartona potpisanog od strane neurologa i potpisanog upitnika od strane potencijalnog člana.

Članak 20.

Matični članovi Društva su osobe oboljele od multiple skleroze ili srodnih bolesti. Matičnim članom Društva smatra se osoba koja ima ispunjen zdravstveno socijalni list potpisan od strane liječnika neurologa.

Članak 21.

Podupirući članovi mogu biti fizičke i pravne osobe koje pomažu i daju doprinos radu Društva putem donacija, pokroviteljstva ili drugih načina  materijalne pomoći Društvu.

Članak 22.

Počasnim članom Društva može postati svaki građanin koji ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih zadaća Društva te koji svojim radom, ugledom i zalaganjem doprinosi kvaliteti života oboljelih od multiple skleroze, razvijanju demokratskih odnosa, napretku i ugledu Društva.

Članak 23.

 • Članovi Društva plaćaju godišnju članarinu.
 • Odluku o visini članarine donosi Skupština Društva.
 • Do donošenja odluke Skupštine o visini članarine odluku o visini akontacije članarine donosi Upravni odbor.

Članak 24.

 • Društvo vodi popis članova  u elektroničnom obliku.

Popis članova obvezno mora sadržavati podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u Društvu. Može sadržavati i podatke o adresi člana, broju telefona, adresi e-pošte.

 2) Popis članova dostupan je na uvid svim članovima kao i nadležnim tijelima, na njihov

      zahtjev.

                                        PRAVA  ČLANOVA

Članak 25.

 • Matični članovi Društva mogu tražiti pomoć i podršku u rješavanju i zadovoljavanju specifičnih potreba oboljelih.
 • Mogu sudjelovati i odlučivati u radu Skupštine Društva.
 • Mogu pokretati rasprave i sudjelovati u raspravama o svim pitanjima.
 • Mogu birati i biti birani u sva tijela i sve funkcije u Društvu.
 • Mogu podnositi molbe i žalbe tijelima Društva.
 • Imaju pravo biti obaviješteni o djelovanju svih tijela Društva.
 • Imaju člansku iskaznicu Društva.
 • Mogu inicirati i predlagati pokretanje akcija od zajedničkog interesa u svezi s radom Društva, njegovom društvenom ulogom i položajem oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
 • Imaju pravo biti informirani o radu tijela Društva, kao i o pitanjima od zajedničkog interesa.

OBAVEZE ČLANOVA

Članak 26.

 • Izvršavanje dogovorenih programa, projekata, odluka i zaključaka tijela Društva.
 • Izvršavanje zadataka od zajedničkog interesa, u cilju prevencije, rehabilitacije, zapošljavanja i zaštite oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
 • Članovi su obvezni djelovanjem doprinositi unapređivanju kvalitete življenja članova i njihovih obitelji.
 • Članovi su obvezni doprinositi ostvarivanju prava članova.
 • Senzibiliziranje okoline za pitanja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti,
 • Pružanje potpore Društvu u rješavanju životnih pitanja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
 • Sudjelovanje u promidžbenoj i tiskovnoj aktivnosti Društva.
 • Pribavljanje financijskih sredstava za zajedničke programe.
 • Uplata članarine temeljem odluke Skupštine Društva.
 • Članovi su obvezni u skladu sa Statutom djelovati sukladno ciljevima Društva.

ČLANSTVO U DRUŠTVU PRESTAJE

Članak 27.

 • Prestankom postojanja Društva.
 • Pismenim istupom iz članstva Društva.
 • Neplaćanjem članarine Društva u utvrđenom roku. Rok za uplatu članarine određuje Upravni odbor, te dostavlja članu u roku 7 dana po donošenju.
 • Isključenjem zbog kršenja odredbi Statuta Društva i Etičkog kodeksa.
 • U slučaju smrti.
 • U drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.

Članak 28.

 • Odluku o prestanku članstva u slučaju iz članka 27. stavka 3. i stavka 4. donosi Upravni odbor, te dostavlja članu u roku petnaest dana po donošenju.
 • Član, nezadovoljan odlukom Upravnog odbora o prestanku članstva, može podnijeti prigovor Skupštini.
 • Prigovor se podnosi u pismenom obliku u roku od petnaest dana od prijema odluke.
 • Odluka Skupštine je konačna.
 • Do donošenja odluke Skupštine sva prava člana miruju.

ODGOVORNOST  ČLANOVA  DRUŠTVA

Članak 29.

 • Članovi Društva odgovaraju stegovno za povrede svojih članskih dužnosti utvrđenih ovim Statutom ili drugim općim aktima Društva.
 • Povredom članskih dužnosti i stege Društva smatra se svaka povreda Zakona, Statuta i drugog općeg akta Društva.
 • Stegovna odgovornost, način rada, stegovne mjere i ostale radnje propisuju se Pravilnikom o stegovnom postupku.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I TIJELA  DRUŠTVA

Članak 30.

 • Matični članovi upravljaju Društvom neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Društva
 • Unutar Društva mogu se osnovati klubovi i sekcije kao ustrojstveni oblici Društva
 • Klubovi i sekcije nemaju pravnu osobnost
 • Odluku o osnivanju klubova i sekcija donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora

tijela  DRUŠTVA

Članak 31.

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik

SKUPŠTINA  DRUŠTVA

Članak 32.

 • Skupština Društva najviše je tijelo upravljanja Društvom.
 • Skupštinu Društva čine svi punoljetni matični članovi Društva.

Članak 33.

 • Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje kao redovna (izvještajna), a svake četvrte godine kao izborna Skupština.
 • Skupštinom predsjedava radno Predsjedništvo.
 • Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor Društva.
 • Na sjednicu Skupštine pozivaju se pismenim pozivom svi punoljetni matični članovi Društva najmanje sedam (7) dana prije održavanja sjednice Skupštine.
 • U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice te dan, sat i mjesto održavanja Skupštine Društva.

Članak 34.

Dužnosti  Skupštine su:

1) Donosi Statut Društva, druge opće akte, te njihove izmjene i dopune.

2) Usvaja Strateški plan rada Društva za razdoblje od 4 godine, na prijedlog mandatara za

    predsjednika/cu Društva.

3) Usvaja Operativni plan rada Društva i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu.

4) Usvaja izvještaj o radu i godišnje financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu.

5) Raspravlja  i odlučuje o izvješćima o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora

     i blagajnika.

6) Odlučuje o žalbama u skladu s ovim Statutom.

7) Bira i opoziva predsjednika Društva, dopredsjednika Društva, članove Upravnog odbora

     i Nadzornog odbora .

8)  Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, uvođenju/promjeni gospodarskih djelatnosti,

     prestanku rada Društva i preraspodijeli preostale imovine Društva

9) Donosi odluku o statusnim promjenama.

10) Imenuje i opoziva likvidatora Društva, sukladno Zakonu o udrugama.

11) Radi i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva.

Članak 35.

Odlučivanje:

 • Skupština Društva pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje najmanje natpolovična većina punoljetnih matičnih članova Društva.
 • Skupština Društva donosi pravovaljane odluke i zaključke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova (50% + 1) glas.
 • Ukoliko nakon 30 minuta, računajući od trenutka kada je zakazan početak Skupštine nije prisutna natpolovična većina, Skupština može nastaviti s radom i donositi pravovaljane odluke i zaključke, a kvorum čine 25% punoljetnih matičnih članova.

Članak 36.

Glasovanje

 • Na sjednici Skupštine glasovanje je javno, ako Skupština ne odluči drugačije.
 • Članovi Upravnog  odbora  i  Nadzornog odbora  ne mogu glasovati kada se radi o njihovom razrješenju ili o pitanjima koja se odnose na njihovo djelovanje.

IZVANREDNA  SKUPŠTINA

Članak 37.

 • Upravni odbor Društva dužan je sazvati izvanrednu Skupštinu kada to zatraži  jedna trećina  članova Društva pismenim putem.
 • U svom zahtjevu o sazivanju izvanredne Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
 • Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu izvanredne Skupštine u roku od trideset  dana od dana prijema zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, sazvat će je predlagatelj.
 • Odluka predlagatelja o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, dan, sat i mjesto održavanja sjednice Skupštine.

Članak 38.

Način saziva i rada Skupštine propisuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

UPRAVNI  ODBOR

Članak 39.

1)  Upravno tijelo Društva je Upravni odbor  koji  rukovodi radom, izvršava odluke

     Skupštine, vodi poslove Društva, odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u

     skladu sa Zakonom, Statutom,  Etičkim kodeksom i ostalim pravnim aktima, te radi i

     druge poslove utvrđene na Skupštini.

2)  Članove Upravnog  odbora  bira  Skupština  iz reda matičnih članova Društva.

3)  Upravni  odbor  s  Predsjednikom broji  pet  članova. Izabrani Predsjednik/ca i

     Dopredsjednik/ca  su obavezno  članovi  Upravnog odbora.

4)  Članovi  Upravnog  odbora  biraju se na četiri  godine i mogu biti ponovo izabrani.

5) Članovi Upravnog odbora svoj mandat potvrđuju pismenom izjavom.

6) Upravni  odbor  Društva za svoj rad odgovoran je Skupštini Društva.

Članak 40.

 • Zajednička sjednica novoizabranog i prethodnog Upravnog odbora u cilju primopredaje dužnosti treba se održati u roku od sedam  dana nakon izbora.
 • O primopredaji vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi novog i prethodnog Upravnog
 • Odgovornost članova prethodnog Upravnog odbora prestaje tek izvršenom primopredajom dužnosti svih članova Upravnog

Članak 41.

Dužnosti  Upravnog  odbora

 • Rukovoditi radom Društva između dva saziva Skupštine i provoditi njene odluke, predlagati Skupštini financijski plan prihoda i rashoda, godišnji izvještaj o radu, završni račun Društva i Operativni plan Društva za slijedeću godinu.
 • Provoditi i brinuti o provedbi Statuta i drugih akata Društva.
 • Upravljati imovinom Društva kao dobar gospodar i brinuti o pravilnom korištenju sredstava.

4)   Utvrđivati prijedloge Statuta Društva, općih akata, te njihovih izmjena i dopuna.

5)   Donositi odluke u skladu sa Statutom Društva.

6)   Birati i razrješavati dužnosti tajnika, blagajnika i voditelja i koordinatora programa i

      projekata.

7)   Imenovati članove Inventurne komisije.

8)   Donositi odluku o primanju u status matičnih, podupirajućih i počasnih članova.

9)   Donositi odluku o visini članarine

10) Predlagati Skupštini zaslužne članove za dodjelu priznanja, nagrada ili zahvalnica.

11) Podnositi Skupštini izvješće o svom radu.

12) Osnivati i imenovati povjerenstva, stručne odbore i komisije za rad Društva te

       usklađivati njihovo djelovanje.

13) Predlagati  suradnju i povezivanje s drugim Društvima i srodnim organizacijama.

14) Osiguravati sve uvjete za obavljanje administrativno–tehničkih i organizacijskih

       zadaća.

15) Raditi i druge poslove određene ovim Statutom  i drugim općim aktima.

Članak 42.

1)  Upravni odbor  radi i odlučuje na sjednicama.

2)  Sjednice  Upravnog odbora  održavaju se prema potrebi, a najmanje tri puta godišnje.

3)  Sjednice  Upravnog odbora saziva predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti

      Dopredsjednik.

4)  Sjednice  Upravnog odbora  sazivaju se pismenim putem, telefonom ili e-poštom

      najmanje četiri dana prije održavanja, a u hitnim slučajevima najmanje dva dana ranije.

5)  U izuzetnim i hitnim slučajevima, Upravni odbor  može pojedine odluke donositi

      pismenim, telefonskim izjašnjavanjem i izjašnjavanjem putem elektroničke pošte s tim

      da se na slijedećoj sjednici verificira donijeta odluka.

6)  Na sjednice  Upravnog  odbora može se pozvati i predsjednik Nadzornog odbora koji

      istoj nazoči bez prava odlučivanja.

7)  Troškove dolaska članova Upravnog odbora na sjednice Upravnog odbora snosi

      Društvo ili u iznimnim slučajevima članovi Upravnog odbora ukoliko nema odobrenih

      financijskih sredstava.

Članak 43.

 • Upravni odbor  može punovažno odlučivati i donositi odluke i zaključke ako su na sjednici nazočna najmanje tri  člana Upravnog
 • Odluke i zaključci donose se većinom glasova nazočnih članova. Glasovanje je u pravilu javno, osim ako se odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno putem glasačkih listića.

Članak 44.

 • O sjednicama Upravnog  odbora  vodi se zapisnik koji vodi tajnik ili član određen od strane   Upravnog
 • Zapisnici sa sjednica Upravnog odbora čuvaju se u pismohrani Društva kao dokument trajne vrijednosti.

Članak 45.

 • Ukoliko se broj članova Upravnog  odbora  smanji iz bilo kojeg razloga za najviše dva  člana u toku mandata, Upravni odbor  može kooptirati nove članove s tim da prva Skupština potvrđuje izbor.
 • U slučaju da se broj članova Upravnog odbora smanji za više od  dva člana, Upravni  odbor dužan je sazvati izvanrednu izbornu Skupštinu radi izbora članova  Upravnog odbora.
 • Izvanredna Skupština treba se održati u roku od trideset dana od nastupa okolnosti iz prethodnog stava.
 • Mandat kooptiranih ili novoizabranih članova Upravnog odbora traje do isteka mandata članova Upravnog odbora  u koji su izabrani.

PREDSJEDNIK

Članak 46.

 • Predsjednika Društva bira Skupština između svojih matičnih, punoljetnih članova.
 • Za Predsjednika Društva može se kandidirati matični, punoljetni član Društva koji je bio član tijela upravljanja Društva najmanje jedan mandat.
 • U iznimnim slučajevima za predsjednika se mogu kandidirati ostali matični, punoljetni članovi Društva.
 • Novoimenovani predsjednik Društva svoj mandat potvrđuje pismenom izjavom.
 • Predsjednik se bira na četiri godine i može biti biran više mandata uzastopno.
 • Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.
 • Predsjednik Društva, po isteku mandata dužan  je ostati u Upravnom odboru  Društva kao savjetnik još godinu dana.
 • Dopredsjednika Društva bira Skupština na prijedlog predsjednika Društva na četiri godine.

Članak 47.

Dužnosti predsjednika

 • Predsjednik predstavlja i zastupa Društvo, odgovara za njegov rad te osigurava redovito djelovanje tijela Društva.
 • Priprema, saziva i vodi sjednice Upravnog odbora.
 • Potpisuje odluke, ugovore i druge mjere koje donosi Skupština i Upravni odbor.
 • Predsjednik je materijalno – financijski naredbodavac i odgovoran je za materijalno – financijsko poslovanje Društva.
 • Prati provođenje materijalno – financijskog poslovanja, a na temelju ovlaštenja odlučuje o isplatama u skladu s odlukama Skupštine i Upravnog odbora.
 • Brine o korištenju imovine Društva.
 • Organizira i prati provođenje odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora.
 • Predsjednik odlučuje o načinu izvršavanja poslova i radnih zadataka u Društvu i rukovodi ljudskim resursima.
 • Podnosi redovito izvješće o radu Upravnog odbora Skupštini Društva.
 • Obavlja i druge poslove u skladu s ovim statutom i drugim općim aktima Društva.
 • Predsjednik može za dio svojih nadležnosti ovlastiti tajnika ili nekoga od članova Upravnog
 • U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, zamjenjuje ga Dopredsjednik sa svim ovlastima.

Članak 48.

Predsjednik Društva za svoj rad odgovoran je Skupštini.

Članak 49.

1) Predsjedniku/ici Društva može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

– na vlastiti zahtjev,

– u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci

– te opozivom.

2) Postupak za opoziv Predsjednika/ice Društva može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3

    zastupnika Skupštine.

3) O zahtjevu za opoziv Predsjednika/ice Društva raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj

    sjednici Skupštine Saveza koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

4) Predsjednik/ica Društva  bit će opozvan/ ako je odluka o opozivu donesena većinom

    svih zastupnika Skupštine.

Članak 50.

1) U slučaju prestanka mandata Predsjednika/ice Društva prije isteka vremena na koje je

    biran/a provodi se postupak izbora novog/e Predsjednika/ice Društva  za preostali dio

    mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Društva.

NADZORNI  ODBOR

Članak 51.

 • Poradi provođenja nadzora nad cjelokupnim djelovanjem svih tijela Društva, osniva se Nadzorni odbor.
 • Nadzorni odbor bira Skupština iz reda matičnih članova Društva.
 • Nadzorni odbor ima tri člana.
 • Predsjednika Nadzornog odbora biraju između sebe njegovi članovi nakon izbora, na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, koju saziva predsjednik Društva.
 • Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
 • Članovi Nadzornog odbora svoj mandat potvrđuju pismenom izjavom.
 • Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

Članak 52.

 • Dužnosti Nadzornog odbora
 • Nadziranje rada svih tijela Društva osim Skupštine.
 • Nadziranje primjene Statuta, ostalih općih akata i Pravilnika te provedbe odluka Skupštine i Upravnog odbora.
 • Nadziranje i pregled materijalno – financijskog poslovanja Društva.
 • O uočenim pojavama i svojim stavovima Nadzorni odbor izvješćuje Upravni odbor  i Skupštinu Društva te pravovremeno predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

Članak 53.

 • Nadzorni odbor može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor bilo kojeg tijela Društva.
 • Sva tijela Društva dužna su Nadzornom odboru davati podatke, uvid u dokumentaciju i druge dokumente koje traže i izvijestiti ga što su učinili u svezi s njegovim nalazima i prijedlozima.
 • Nadzorni odbor dužan je upozoriti na nepravilan rad tijela Društva, na propuste u primjeni odredaba Statuta te na nezakonito i nenamjensko trošenje sredstava Društva.

Članak 54.

 • Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
 • Sjednice Nadzornog odbora saziva njegov predsjednik, sam ili na pismeni zahtjev predsjednika Društva, Upravnog odbora ili  jedne trećine članova Skupštine Društva.
 • Nadzorni odbor odluke donosi jednoglasno ako su na Sjednici nazočna najmanje dva člana.

OPOZIV

Članak 55.

1)  Tijela Društva mogu biti opozvana i prije isteka mandata ukoliko nisu radila u skladu sa

     Zakonskim propisima i odredbama ovog Statuta.

2) Ukoliko se razrješuju sva tijela, Skupština tada bira nova s punim mandatom, a ukoliko

     razrješuje samo pojedine članove,  tada se biraju novi članovi do isteka mandata za čiji

     sastav su birani.

Članak 56.

 • Svi članovi izabrani u tijela Društva za svoj rad odgovaraju Skupštini.
 • Svaki član može zatražiti svoje razrješenje prije isteka vremena na koje je izabran, s tim da je dužan obnašati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.
 • Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 57.

U slučaju isteka mandata svih tijela Društva, Skupštinu Društva saziva posljednja osoba ovlaštena za zastupanje koja je upisana u Registar udruga prema odredbama članka 7. Statuta.

STRUČNE SLUŽBE

Članak 58.

Radi obavljanja stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih i drugih poslova i zadataka neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Društva, njegovih radnih tijela i skupina, osniva se stručna služba s potrebnim brojem djelatnika koji utvrđuje Upravni odbor.

TAJNIK

Članak 59.

1)   Tajnika Društva imenuje  Upravni odbor  na prvoj sjednici nakon izbora na prijedlog

       Predsjednika.

2)   U slučaju otkaza ugovora o radu Tajnika/ce istom/oj prestaje funkcija na koju je

       imenovan/a.

3)  Za poslove Tajnika potrebna je srednja, viša ili visoka stručna sprema

4)  Tajnik/ca Društva posao obavlja profesionalno i za svoj rad će biti plaćen/na.

5)  Za svoj rad tajnik odgovara predsjedniku i Upravnom odboru Društva, a preko njih

     Skupštini.

6) Tajnik/ca Društva poslove obavlja u sjedištu Društva, a po potrebi i na terenu u

     punom/nepunom radnom vremenu.

7) S tajnikom/com se sklapa Ugovor o radu, sukladno Zakonu o radu.

Članak 60.

Dužnosti tajnika:

1)  Osigurava pravilan i pravodoban rad Društva.

2)  Zajedno s predsjednikom provodi odluke i zaključke Skupštine i Upravnog  odbora,

     koordinira proces rada, priprema i predlaže opće akte Društva, pomaže

     Predsjedniku i tijelima Društva u izvršavanju zaključaka i odluka.

3)  Neposredno vodi poslovne knjige Društva, obavlja administrativne i tehničke poslove,

     vodi brigu o arhivi i Registru članova, vodi poslove blagajnika kad blagajnik nije

     izabran, duže je od mjesec dana odsutan ili kad opseg i složenost  blagajničkih poslova

     ne zahtijeva zapošljavanje blagajnika.

4)  Organizator je volonterstva Društva, vodi popis volontera, daje izvješće.

5)  Priprema radne materijale za sjednice svih tijela Društva i sudjeluje u radu sjednica svih

     tijela Društva.

6)  Kontaktira s državnim, gospodarstvenim, političkim i vjerskim subjektima, socijalnim

     službama  te drugim udrugama sa sličnim programima djelovanja.

7)  Sudjeluje u provedbi svih programa i projekata Društva.

8)  Inicira informativnu, kulturnu i športsku djelatnost Društva.

9)  Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Društva.

Članak 61.

 • Za svoj rad tajnik može biti nagrađen.
 • Odluku o nagrađivanju i odabir nagrade utvrđuje Upravni odbor, vodeći računa o opsegu, kvantiteti i kvaliteti obavljenog posla.

                                                           BLAGAJNIK

Članak 62.

1) Blagajnika imenuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon izbora na prijedlog

     Predsjednika.

2)  U slučaju otkaza ugovora o radu Blagajnika/ce istom/oj prestaje funkcija na koju je

      imenovan/a.

3) Blagajnik za svoj rad odgovara predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini Društva.

Članak 63.

Dužnosti blagajnika:

 • Blagajnik obavlja sve poslove u svezi s materijalnim i financijskim poslovanjem Društva, u skladu sa Zakonom i važećim propisima o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
 • Blagajnik vodi propisane poslovne knjige i ostale financijske dokumente.
 • O svom radu blagajnik šestomjesečno podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru.
 • Skupštini Društva blagajnik je dužan podnijeti pismeno izvješće o financijskom poslovanju tijekom godine.

Članak 64.

 • Za svoj rad blagajnik može biti plaćen.
 • Odlukom Upravnog odbora s blagajnikom se može zasnovati radni odnos ako to zahtijeva opseg i složenost poslova.
 • Prema opisu posla, blagajnik obavlja i ostale administrativne poslove.

                                                         Članak 65.

1)    Ukoliko Skupština ne prihvati izvješće blagajnika, provodi se postupak razrješenja

       dužnosti blagajnika i imenovanja novog.

2)    Mandat novoizabranog blagajnika traje do isteka mandata za koji je izabran.

VODITELJ I KOORDINATOR PROJEKATA I PROGRAMA

Članak  66.

1)   Voditelj i koordinator projekata i programa je stručna osoba koja izrađuje

      pravodobno i pravilno projekte i programe Društva.

2)   Voditelja i koordinatora projekata i programa imenuje  Upravni odbor  na prvoj

     sjednici nakon izbora na prijedlog Predsjednika.

3)  U slučaju otkaza ugovora o radu  voditelja i koordinatora projekata i programa

     istom/oj prestaje funkcija na koju je imenovan/a.

4)  Za poslove voditelja i koordinatora projekata i programa potrebna je viša ili visoka

     stručna sprema.

5)  Voditelj i koordinator projekata i programa posao obavlja profesionalno i za svoj

     rad će biti plaćen/na.

6)  Voditelj i koordinator projekata i programa Društva poslove obavlja u sjedištu Društva,

     a po potrebi i na terenu u punom/nepunom radnom vremenu

7) S voditeljem i koordinatorom projekata i programa se sklapa Ugovor o radu, sukladno

    Zakonu o radu.

8) Za svoj rad (pro)voditelj projekata i programa odgovara predsjedniku i Upravnom

     odboru Društva, a preko njih Skupštini.

Članak 67.

Dužnosti voditelja i koordinatora projekata i programa:

1)  Izrađivati projekte i programe za Društvo, prema Ministarstvima i ostalim pravnim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    subjektima povodom raspisanih Natječaja objavljenih u javnim medijima.

2)  Brinuti o pravilnoj i pravodobnoj izradi projekata  i programa Društva i obavještavati

     Upravni odbor o programima i projektima koje Društvo provodi ili ima u planu provoditi.

3)  Nakon prihvaćenih projekata i programa od strane investitora, voditelj i

     koordinator  brine o provođenju istih te podnosi izvješća o provedenim projektima.

4)  Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Društva

Članak 68.

1)     Za svoj rad (pro)voditelj projekata i programa može primati naknadu iz usvojenog

        financijskog dijela projekta.

2)    Odluku o naknadi i odabir naknade utvrđuje Upravni odbor vodeći računa o opsegu

        i kvaliteti obavljenog posla.

JAVNOST  RADA  DRUŠTVA

Članak 69.

 • Rad Društva i njegovih tijela je javan.

2)   Javnost rada Društva osigurava se:

– izvještavanjem članstva o svom radu, financijskom poslovanju i drugim podacima

  bitnim za članstvo na sjednicama Upravnog odbora i Skupštine

– javnim priopćavanjem

– izradom i objavljivanjem godišnjeg te financijskog izvještaja o radu Društva

– izdavanjem vlastitih glasila i drugih publikacija te putem odgovarajućih priopćenja,

– izradom programskih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja

– korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija (internetske stranice,

  društvene mreže i slično),

– putem javno dostupnog Registra udruga i putem Registra neprofitnih organizacija

– na druge odgovarajuće načine

3)  Iznimno, javnost se može isključiti.

 • Odluku o isključenju javnosti donosi Upravni odbor.

                                           VOLONTERI

Članak 70.

1) Temeljem Zakona o volonterstvu Društvo kao organizator volontiranja,  propisuje   tko

    su  Volonteri Društva :

 • Predsjednik/ca Društva,
 • članovi Upravnog odbora Društva,
 • članovi Skupštine Društva,
 • članovi Nadzornog odbora,

2) Po potrebi mogu se uključiti i volonteri izvan Društva.

3) O volonterskom radu vodi se evidencija u Društvu i svaki volonter za sebe.

4) S volonterima se sklapaju ugovori o volontiranju sukladno Zakonu o

    volonterstvu.

5) Jednom godišnje podnosi se izvješće organizatora volontiranja nadležnom Ministarstvu,

    ukoliko za to postoji ugovorena obveza.

                                           INVENTURNA KOMISIJA

  

Članak 71.

 • Jednom godišnje, Upravni odbor Društva formira inventurnu komisiju.
 • Inventurna komisija se sastoji od tri člana, koji ne mogu biti zaposlenici Društva, a oni između sebe biraju predsjednika/cu inventurne komisije.
 • Jednom godišnje inventurna komisija dužna je izvršiti inventuru zajedničke imovine Društva.

4)  Predsjednik/ca inventurne komisije podnosi izvješće na godišnjoj Skupštini.

IMOVINA  I  ODGOVORNOST  DRUŠTVA  ZA  OBAVEZE

Članak 72.

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom imovinom u skladu sa Zakonom.

Članak 73.

Imovinu Društva čine:

 1. Novčana sredstva
 2. Nekretnine
 3. Pokretnine
 4. Ostali prihodi

Članak 74.

Za ostvarivanje svojih ciljeva, programa/projekata i zadataka, Društvo ostvaruje sredstva iz:

1)  programa i projekata Društva financiranih iz državnog proračuna i proračuna

     jedinica lokalne i regionalne samouprave, fondova, fondacija, zaklada i inozemnih

     izvora

2)  članarina, dobrovoljnih priloga, uplata donatora, sponzora, darovanja, ostavštine,

3) obavljanja djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva

4)  prihoda od igara na sreću dotiranih temeljem ugovora od Saveza društava multiple

     skleroze Hrvatske,

5)  prihoda od izdavanja publikacija u skladu sa Zakonom, te od organiziranja

     manifestacija i prigodnih prodaja

6)  domaćih i međunarodnih, vladinih i nevladinih, srodnih i suradničkih organizacija i

     udruga,

7)  ostalih novčanih sredstava stečenih u skladu sa zakonom

Članak 75.

 • Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
 • Odlukom Upravnog odbora vođenje računovodstva Društva može se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi.

PRESTANAK  RADA  DRUŠTVA

Članak 76.

 • Društvo prestaje s radom kada se ispuni neka od pretpostavki predviđenih Zakonom o udrugama te drugim zakonskim aktima.
 • Skupština Društva može donijeti odluku o prestanku rada Društva, koja mora biti donesena ¾ (tročetvrtinskom) većinom glasova svih članova skupštine Društva.
 • pripajanje ili spajanje s drugom udrugom, podjela Društva razdvajanjem.
 • protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne

      sjednice Skupštine, a ona nije održana

 • pravomoćna odluka suda o ukidanju Saveza
 • pokretanje stečajnog postupka.

Članak 77.

Likvidator Društva

1)  Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Upravni odbor Društva

     natpolovičnom većinom prisutnih članova Upravnog odbora.

2)  Likvidator se bira iz redova zastupnika Skupštine.

3)  Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog

     postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do

     okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga

4)   Za svoj rad likvidator može primiti i određenu naknadu o čemu Upravni odbor donosi

      svoju odluku, na temelju koje se putem ugovora detaljnije određuju međusobna prava i

      obveze likvidatora i Društva sukladno Zakonu o udrugama.

Članak 78.

1)  Po prestanku rada Društva, sva imovina Društva se, nakon namirenja vjerovnika i

     troškova likvidacijskog, sudskog i drugog postupka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi

     koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Društva.

2) U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština Društva ne može sastati i donijeti odluku

     iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe udruga koja ima iste ili slične statutarne

     ciljeve.

3) Po prestanku rada Društva, dotaciju koju je Društvo primilo vratit će se u proračun iz

     kojeg je dotacija dana.

4)  Imovina Društva ne može se dijeliti osnivačima, članovima Društva, osobama

     ovlaštenim za zastupanje, zaposlenicima ili s njima povezanim osobama.

PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 79.

Ustroj Društva i donošenje općih akata Društva uskladit će se s odredbama ovog Statuta najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 80.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti dosadašnji Statut koji je donesen na Skupštini Društva dana 11.06.2012. godine.

                                                               Članak 81.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U  Bjelovaru, 22. kolovoza 2015. godine

 

P r e d s j e d n i k
Bojan Blažević